REKLAMACJE, ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

SPIS TREŚCI

 

REKLAMACJE. 1

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA.

ZAŁĄCZNIK nr 2 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA.

ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

ZAŁĄCZNIK nr 3 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA.

ZAŁĄCZNIK nr 4 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA.

 

REKLAMACJE

 

Jak składać reklamacje w Sklepie

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta:
 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail,
 • rodzaj i datę wystąpienia wady,
 • żądania związane z reklamacją.
 1. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 512 197 322
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 4. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 5. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………

Adres zamieszkania: …………………………….

E-mail: …………………………….......................

Numer telefonu: ……………………………........

Numer zamówienia: ……………………………..

Data odbioru zamówienia: ……………………...

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

 

Reklamacja Produktu

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................

Produkt................................................................................ [wpisz informację o produkcie] jest wadliwy.

 

Wada polega na ....................................................................................................................................... [opis wady].

 

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………...……............... zł, słownie: ………………………………………................................…… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ….......................................................................................................…………………………………………

 

Posiadacz rachunku bankowego: …...........................................………………............................……………..………………………………….

 

 

 

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________


ZAŁĄCZNIK nr 2 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ………………………………...........

NIP: ……………………………............................

E-mail: …………………………….......................

Numer telefonu: …………………………….........

Numer zamówienia: ……………………………...

Data odbioru zamówienia: ………………….......

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................

Produkt..........................................................................

Wada polega na ....................................................................................................................................... .[opis wady].

 

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………..................................................….. zł, słownie: ……………………………………................................……… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………

 

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………..........................................

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Data: ____________________ Podpis: _____________________

 

 

 

 

ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Możliwość skorzystania z poniższych zapisów mają Konsumenci oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta (KPPK). Szerzej o tym w Regulaminie sprzedaży, do którego Cię odsyłam.

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin
  do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
 7. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych).

 1. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).
 3. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana
  do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

 

ZAŁĄCZNIK nr 3 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ………………………………

E-mail: ……………………………..........................

Numer telefonu: ……………………………...........

Numer zamówienia: ……………………………....

Data odbioru zamówienia: …………………….....

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................................... dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

Proszę o zwrot kwoty .................................. zł (słownie............................................................................................. złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ....................................................................................................................................................................................................................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: .......................................................................................................................................................[wypełnić jeśli dotyczy]

 

 

 

 

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: ___________________


ZAŁĄCZNIK nr 4 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

 

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ………………………………...........

NIP: ……………………………............................

E-mail: ……………………………........................

Numer telefonu: ……………………………..........

Numer zamówienia: ……………………………...

Data odbioru zamówienia: …………………….....

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................

nr ............................................

zawartej dnia ...............................................................

dotyczącej następujących rzeczy : …………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie.............................................................................................złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ..................................................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: ..................................................................................................................................................... [wypełnić jeśli dotyczy]

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

 

 

 

Data: _____________________ Podpis: ______________________

PLIKI FORMULARZY DO POBRANIA

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA.pdf

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA.pdf

FORMULARZ REKLAMACYJNY W PRZYPADKU KONSUMENTA.pdf

FORMULARZ REKLAMACYJNY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA.pdf