Regulamin zakupów

 

Definicje:

Sprzedawca: Pro Evolution Karolina Mackiewicz, NIP 5632375398, REGON 061592533, Zawieprzyce Kolonia 54a, 21-077 Spiczyn

Użytkownik: Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z usług Sklepu.

Klient: Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu.

Sklep: Strona https://biznesbezcukru.pl/, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Plik: Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności kursy w formie wideo i materiały w formie PDF) przeznaczony do odczytania lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne: Urządzenie przeznaczone m. in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).

Sprzedaż Pliku: Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Sprzedawcę na zamówienie Użytkownika, realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku, wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Konto: Indywidualna witryna zawierająca profil Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie.

Operator płatności: tPay: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, instytucja finansowa pośrednicząca w bezgotówkowym rozliczaniu transakcji finansowych, a w szczególności płatności on-line w internecie.

Opłacenie Zamówienia: potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu, zaksięgowanie płatności na koncie bankowym.

Rozdział I – Przepisy ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem https://biznesbezcukru.pl/ – zwany dalej “Sklepem” zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży materiałów szkoleniowych w postaci plików .pdf lub wideo mp4. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski i świata.
 1. Właścicielem Sklepu jest: Karolina Mackiewicz - prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą: Pro Evolution Karolina Mackiewicz, NIP 5632375398, REGON 061592533,  Zawieprzyce Kolonia 54a, 21-077 Spiczyn
 1. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, na adres siedziby sklepu: Zawieprzyce Kolonia 54a, 21-077 Spiczyn, lub telefonicznie pod numerem: 512 197 322
 1. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią poniższego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.

Rozdział II Rejestracja

 1. Osoba rejestrująca się w sklepie https://biznesbezcukru.pl/ musi być osobą pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. ZABRONIONE jest udostępnianie swojego konta (login i hasła) osobom trzecim.
 1. Osoba rejestrująca się w sklepie https://biznesbezcukru.pl/ jest zobowiązana do wpisywania prawdziwych danych osobowych.

Rozdział III Zawarcie i wykonanie umowy

 1. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
 1. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Klient może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Sklepie.

W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia umowy między Sklepem a Klientem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Klient ponosi na rzecz Sklepu, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem:
 1. a) operatora Płatności tPay
 1. b) bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank PKO BP

33 1020 3147 0000 8602 0124 8137

posiadacz rachunku:

Pro Evolution Karolina Mackiewicz

Zawieprzyce Kolonia 54a, 21-077 Spiczyn

 1. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją zamówienia przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Na żądanie Klienta wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowane fakturą VAT.

Sklep przesyła do Klienta fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Klienta (domyślnie) albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Klienta (na żądanie).

 1. Nie później niż, w ciągu 24h od chwili zaksięgowania wpłaty, na adres email na podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link umożliwiający ściągnięcie zakupionego pliku lub dane dostępowe do plików wideo.
 1. Kopiowanie lub drukowanie materiałów sprzedawanych w Sklepie dozwolone jest WYŁĄCZNIE do użytku własnego. Udostępnianie lub rozpowszechnianie instrukcji lub wzorów, czy to zarobkowe czy niezarobkowe jest ZABRONIONE pod rygorem odpowiedzialności karnej (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych). ZABRONIONE jest także udostępnianie osobom trzecim linków umożliwiających ściągnięcie zakupionych produktów.

Rozdział IV Odstąpienie od umowy

 1. Podczas zawierania transakcji nabycia Plików Sklep https://biznesbezcukru.pl/ zwraca się o wyrażenie zgody na przekazanie pliku natychmiast po zawarciu i opłaceniu zamówienia.
 1. Wyrażenie zgody na przekazanie pliku przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania nabytego pliku.
 1. Użytkownik wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić wyłącznie przed rozpoczęciem pobierania pliku. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Klienta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
 1. Użytkownik nie wyrażający zgody na rozpoczęcie usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić w tym terminie i przed jego upływem nie może pobrać pliku. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca może powstrzymać się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Klient może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w każdej chwili przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.
 1. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).

Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 1. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub
 2. b) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy;

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Klient uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Klienta.

Rozdział V Reklamacje

 1. Każdy Klient ma prawo do reklamacji poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia:
 • • na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • • na adres siedziby Sklepu: Pro Evolution Karolina Mackiewicz, Zawieprzyce Kolonia 54a, 21-077 Spiczyn
 1. Każdą reklamację ostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

Rozdział VI Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep https://biznesbezcukru.pl/ z siedzibą: Pro Evolution Karolina Mackiewicz, Zawieprzyce Kolonia 54a, 21-077 Spiczyn.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zbiory danych osobowych figurują w rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerami ksiąg 129003

 1. Właściciele Sklepu przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu wysyłki newslettera.
 1. Właściciele Sklepu nie udostępniają danych osobowych Klientów innym podmiotom dla celów marketingowych.
 1. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu https://biznesbezcukru.pl/, jest dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiany w nazwie firmy, zmiana numeru rachunku bankowego oraz dostosowanie Regulaminu do obowiązujących zapisów prawa. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik będzie informowany poprzez informację umieszczoną na stronie Sklepu.

Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły do dnia ogłoszenia zmiany, podlegają przepisom dotychczasowym.

O planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z przynajmniej 7-dniowym uprzedzeniem. Po uzyskaniu informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu otrzymania przez sprzedawcę informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu.

 Formularz reklamacji treści cyfrowych, niezapisanych na nośniku materialnym.

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży treści cyfrowych, niezapisanych na nośniku materialnym.